Kefalonian Roots         Genealogical Services for Kefalonia, Greece

 

VILLAGES BY MUNICIPALITY

 

Introduction:

 The following is a catalogue of villages listed by municipality. Please note that this is not a complete list, some very old and extremely small villages are not mentioned.

If you know of  a town that is missing, no matter of the size, please feel free to contact Kefalonian Roots at villagadd@keffyroots.com so that it can be added to the list.  On the Subject Line: state Village by Municipality - Add; in the Message Area, state both town and municipality; and in the Signature, your name and e-mail address.

 Below, the numbers on the left refer to the corresponding municipality on the map.  Political Map

 List of Municipalities:

  1. Argostoli – is the name of the municipality east of the Gulf of Argostoli. The town of Argostoli is the capital of the municipality, the island Kefalonia and the Province of Kefallinia.  See Meaning of Kefalonia, Cephalonia and Kefallinia
  2. Paliki – is the name of the municipality west of the Gulf of Argostoli; capital is Lixouri.
  3. Livatho – is the municipality south of Argostoli; capital is Keramies.
  4. Eleioy-Pronon - is the municipality east of Livbatho;  capital is Pastra.
  5. Sami -  is the municipality north of Eleiou-Pronon; capital is  Sami.
  6. Pilarou – is the municipality northwest of Sami; capital is Agia Efthimia.
  7. Erysou -  is the municipality at the north end of the island;  capital is  Vasilikiades.
  8. Community Omalon - is the municipality east of Argostoli and north of Livatho; capital is Valsamata.

On the following lists, the capitals are designated by an *.

 

Villages  By  Municipality

 

The municipalities are listed in alphabetical order along with the number that corresponds with its location on the Political  Map.

 

Municipality

 

Villages

 

Municipality

 

Villages

Argostoli - 1

     

Eliou-Pronou  5

   

           

Abelas

   

Agonas

     

Agia Erini

   

Bahata

     

Agios Nikolaos

   

Burgetata

     

Alimata

   

Davgata

     

Andreolata

   

Demoustanata

     

Annitata

   

Dilinata

     

Apostolata

   

Drapano

     

Araklio

   

Epanaios

     

Arginia

   

Faraklata

     

Asprogerakas

   

Farsa

     

Atzoupades

   

Helmata

     

Dimisianata

   

Kardakata

     

Fanies

   

Kazata

     

Fournioti

   

Kobathekrata

     

Hionata

   

Kokolata

     

Janata

   

Kontogourata

     

Janatata

   

Kourouklata

     

Kabitsata

   

Kranea (Area)

     

Kapadriti

   

Lassi

     

Karousata

   

Menegata

     

Kataraho

   

Milakata

     

Kolaiti

   

Miniatata

     

Korinoi

   

Minies

     

Korisiano

   

Mitakata

     

Koutroukis

   

Nifi

     

Kremidi

   

Pergata

     

Lower Kateios

   

Petrikata

     

Markopoulo

   

Prokopata

     

Mavrata

   

Razata

     

Mavrikata

   

Riza

     

Mega Duka

   

Serata

     

Monastiraki

   

Spilia

     

Mourdoulata

Thinia

Pastra *

   

Troianata

     

Pentogali

   

Upper Spilia

     

Platies

   

Xenata

     

Poros

   

Zagoritata

     

Razakli

   

Zola

     

Riza

           

Skala

           

Slavata

           

Solomata

           

Spathia

           

Staveri

           

Stofades

           

Theodoritsi

           

Thriamona

           

Upper Katelios

           

Valeriano

           

Valtes

           

Vlahoulata

           

Xenopoulo

             

Municipality

 

Villages

 

Municipality

 

Villages

             

Erysos - 7

     

Livatho - 3

   
             
             
   

Agia Sophia

     

Castro

   

Agrilia

     

Domata

   

Andriosata

     

Dorizata

   

Antipata

     

Fokata

   

Assos

     

Kalligata

   

Barzoukata

     

Karantinata

   

Benezata

     

Karavados

Defaranata

Keramies *

   

Dolicha

     

Kleismata

   

Drapanitika

     

Kokolata

   

Enosi

     

Kontourata

   

Erysos

     

Koriana

   

Evreti

     

Kourkoumelata

   

Fiskardon

     

Kurtorata

   

Frapata

     

Lakithra

   

Germenata

     

Lourdata

   

Halikeri

     

Lower Pesada

   

Jamarelata

     

Mazarakata

   

Janata

     

Metaxata

   

Jelentata

     

Montesanata

   

Kalkanata

     

Mousata

   

Kaminaki

     

Peratata

   

Karia

     

Pesada

   

Karsolata

     

Poriatata

   

Katelimata

     

Sarlata

   

Karsarata

     

Simotata

   

Kilimi

     

Sklavata

   

Kokolata

     

Spartias

   

Kolobaritzata

     

Svoronata

   

Komitata

     

Totolata

   

Konidarata

     

Travliata

   

Kontaes

     

Trougianata

   

Kotheas

     

Vinierata

   

Koutzohoroi

     

Vlahata

   

Lavonikes

     

Vouchinata

   

Lower Vasilikades

   

Lupata

   

Magganos

   

Mandrika

   

Marodonata

   

Markoulata

   

Mathata

   

Matheata

   

Mathismenata

   

Matzukata

   

Melangata

   

Mesovounia

   

Molfetata

   

Mouzakata

   

Neohoroi

   

Paliostari

   

Papsolata

   

Patrikata

   

Pekular

   

Plagia

   

Psilithrias

   

Pyrgos

   

Steliata

   

Thomata

   

Touliata

   

Vari

Vasilikades *

   

Vendourata

   

Vigli

   

Vorsekata

   

Zabelata

     

Municipality

 

Villages

     

Omala - 8

   
     
   

Agia Apostles of Valsamata

   

Agios Eleftherios

   

Epanohoroi

   

Fragata

   

Mihata

   

Minetata

   

Monastery of St. Gerosimos

Valsamata *

             

Municipality

 

Villages

 

Municipality

 

Villages

             

Paliki - 2

     

Pilaro - 6

   
             

Agia Kechrionos

Agia Efthimia *

   

Agia Thekli

     

Anomeri

   

Agios Dimitis

     

Antipata

   

Agios Georgios

     

Bekaterata

   

Agios Ioannis

     

Dendrinata

   

Agios Vasilis

     

Divarata

   

Anogi (Area)

     

Drakata

   

Atheras

     

Drakopoulata

   

Damoulianata

     

Ferendinata

   

Dellaportata

     

Georgatata

   

Dematora

     

Hamolakos

   

Drakies

     

Karousata

   

Ernikata

     

Lekasata

   

Favatata

     

Logarata

   

Gerasia

     

Loukata

   

Havdata

     

Makriotika

   

Havriata

     

Markata

   

Illaroi Soullaroi

     

Marketata

   

Kalata

     

Mazata

   

Kaminarata

     

Pilaro

   

Katerelata

     

Pnevmatikata

   

Katogi (Area)

     

Potamianata

   

Kipouria

     

Raftopoulata

   

Kladata

     

Tarkasata

   

Klisura

     

Tasarkotika

   

Kolokithata

     

Themata

   

Kontogenada

     

Valianata

   

Kouvalata

     

Vasilopoulata

   

Krikelo

     

Viliarata

   

Lepeda

     

Xeropatomas

   

Livadi

Lixouri *

   

Loggos

   

Loukerata

   

Maliohorti

   

Mandoukata

   

Manzavinata

   

Mega Lakos

   

Mesohoroi

   

Milhalitsata

   

Monopolata

   

Neohori

   

Parisata

   

Polikalata

   

Rifi

   

Samoli

   

Skineas

   

Typaldata

   

Vilatoria

   

Vlihata

   

Vouni

   

Vovikes

   

Vrioalia

   

Xi

     

Municipality

 

Villages

     

Sami - 4

   

   

Alevrata

   

Antisamo

   

Benetata

   

Chakarisiano

   

Digaleto

   

Dihalia

   

Grizata

   

Haliotata

   

Haracti

   

Janetata

   

Karavomilos

   

Katapodata

   

Koulourata

   

Livathinata

   

Mazukata

   

Poulata

   

Pyrgi

   

Riva-Sami

Sami *

   

Sophata

   

Vlahata

   

Zervata

 

 

BIBLIOGRAPHY

 

BOOKS:  

Phloratos, Vangellis, “O  Παραμάτευτης”,  Brothers Kalogeropouloi, Athina, 2004.

 

PAMPHLETS:  

Government Update of the Greek Republic, Vol. 2, Form 715, Villages by Municipality According to the 2001 Census, Printing Office of the Greek Government, Athens, 12 June, 2002.

 

MAPS:

“Kefalonia – Ithaka”, Airplane Editions, Athens, Greece, 2003.  Κεφαλλινία και Ιθάκη, Γεωγραφία  Μονογραφία, Δρ. Ιωσήφ Παρτς, εν Αθηναίς, 1892.
 

 

 

Privacy Statement  |  Contact Us                                  Copyright 2005 - All rights reserved